ยุทธศาสตร์ 1

สรุปโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 60 โครงการ งบประมาณ 39,390,479 บาท

 

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท)

1

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

391,500

2

โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่

96,470

3

โครงการจัดถวายเทียนพรรษา

118,000

4

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

649,995

5

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

681,000

6

โครงการสอนดนตรี – นาฎศิลป์ไทย

300,000

7

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน

100,000

8

โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนต้านยาเสพติด

150,000

9

โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

50,000

10

โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์

157,120

11

โครงการจัดกีฬาสีภายในของพนักงาน/ลูกจ้าง

145,000

12

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

170,000

13

โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาก่อนปฐมวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

393,600

14

โครงการพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

50,000

15

โครงการนำนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศึกษานอกสถานที่

106,029

16

โครงการส่งเสริมการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

40,000

17

โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

18

โครงการส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพ

8,200

19

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด

19,962

20

โครงการกิจกรรมค่ายเยาวชน

20,000

22

โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดลาดสนุ่น ( โครงการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนยากจน)

- นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

400,000

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

1,286,000

23

โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในชุมชนเขตเทศบาล)

400,000

24

โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ ( โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน)

- นักเรียน จำนวน 488*10*200 คน / บาท / วัน

976,000

- นักเรียน จำนวน 400*10*75 คน / บาท / วัน

300,000

25

โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลคูคต (โครงการงานพิธีบวงสรวงพระพิฆเณศวร์หนึ่งตำบล)

45,000

26

โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอ ลำลูกกา (โครงการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย)

50,000

27

โครงการจ่ายเงินอุดหนุนเทศบาลนครนครปฐม (โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา)

20,000

28

โครงการจ่ายเงินอุดหนุนเทศบาลเมืองคลองหลวง (โครงการแข่งขันกีฬาพนักงานเทศบาลสัมพันธ์)

50,000

29

โครงการถมที่ดินบริเวณที่ดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลจัดซื้อแห่งใหม่

6,485,000

30

โครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลเทศบาลเมืองคูคต ประจำปี 2551

95,000

31

โครงการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ

4,100

32

โครงการป้องกันและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสัตว์ในเขตเทศบาล

576,712.80

33

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุข

875,400

34

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

868,750

35

โครงการจัดตั้งชมรมสร้างสุขภาพ

853,200

36

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

396,840

37

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

198,195

38

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทิดไท้องค์ราชันย์

198,000

39

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข

100,000

40

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล

270,000

41

โครงการเงินอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรตำบลคูคต (โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ยาเสพติดประจำปี 2551)

40,000

42

โครงการเงินอุดหนุนศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะ ยาเสพติด อำเภอลำลูกกา (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอลำลูกกา)

400,000

43

โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด

298,000

44

โครงการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

106,304

45

โครงการฝึกอบรมกีฬาและนันทนาการ

235,000

46

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน

77,440

47

โครงการจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรี

398,750

48

โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

690,800

49

โครงการเลือกตั้งและอบรมกรรมการชุมชน

809,530

50

โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน

1,900,165

51

โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพพ.) (อบรมการอบเบเกอรี่)

131,308

52

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งขาดคนดูแล

4,659,000

53

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

59,000

54

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการที่มีฐานะยากจน

1,359,000

55

โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงานชุมชน จามร-เดชเจริญ

19,900

56

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็กชุมชนในเขตเทศบาล

1,495,000

57

โครงการจัดทำป้าย (ชื่อชุมชนเสมาฟ้าคราม 25)

24,500

58

โครงการถมดินบริเวณที่ดินที่เทศบาลจัดซื้อเพื่อสร้างสนามกีฬา

6,483,708

59

โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายระยะไกลอัตโนมัติ

998,000

60

โครงการก่อสร้างเวทีแอโรบิคชุมชนในเขตเทศบาล

110,000